FTESË PËR APLIKIM - Ftesa për anetar të komisionit vleresues

Ftesa për anëtarë të Komisionit Vlerësues...

PROGRAMI PËR SUBVENCIONIMIN E PAGËS DHE PROGRAMI PËR TRAJNIM NË PUNË

THIRRJE PËR APLIKIM - për personat e riatdhesuar ...