PROGRAMI PËR SUBVENCIONIMIN E PAGËS DHE PROGRAMI PËR TRAJNIM NË PUNË

THIRRJE PËR APLIKIM - për personat e riatdhesuar ...

THIRRJE PËR APLIKIM PROGRAMI PËR TRAJNIM NË PUNË

për personat e riatdhesuar në Kosovë ...