Aplikacioni për punësim

KONKURS I BRENDSHËM

Titulli i punës: Udhëheqës i Divizionit...

Konkurs për vende të lira pune në MPMS

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë...

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës:     Bashkëpunëtor...

Konkurs për Marrëveshje dhe Shërbime të Veçanta

Titulli i punës: Expert Juridik në Kabinetin...

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm - Zyrtar i Pasurisë

Titulli i vendit të punës:  Zyrtar i Pasurisë...