Lista paraprake për OJQ

Lista paraprake e OJQ-ve sipas thirrjes publike...

Lista e ofruesve jopublik të shërbimeve të punësimit

Lista e ofruesve jopublik të shërbimeve...

Plani i biznesit_2019_alb

Thirrje për aplikim- Faza II ...