Departamenti i Pensioneve

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Pensioneve janë:

1.1. Menaxhimi dhe administrimi i skemave pensionale të përcaktuara me legjislacionin përkatës në fuqi;

1.2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive për sistemin pensional në Republikën e Kosovës;

1.3. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e legjislacionit për skemat pensionale;

1.4. Menaxhon me kohë pagesat e pensioneve të pensionistëve;

1.5. Menaxhon dhe mirëmban regjistrat dhe statistikat për pagesat e pensioneve;

1.6. Siguron zbatimin e procedurave për realizimin e të drejtave për pensione për qytetarët e Kosovës që kanë punuar jashtë vendit;

1.7. Propozon dhe inicion procedurat për arritjen e marrëveshjeve bilaterale nga fusha e sigurimeve sociale;

1.8. Mirëmban dokumentacionin për të gjitha shpenzimet lidhur me shpërndarjen e pensioneve;

1.9. Monitoron statusin e personave që janë përfitues të pensioneve;

1.10 Harton raporte të rregullta periodike nga fusha e pensioneve.

2. Udhëheqësi i Departamentit të Pensioneve, raporton tek sekretari i përgjithshëm.

3. Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë divizionet si vijon:

3.1. Divizioni për Politika Pensionale;

3.2. Divizioni i Skemave Pensionale;

3.3. Divizioni i Pensioneve të Jashtme dhe

3.4. Divizioni i Monitorimit dhe Kontrollimit.

4. Numri i të punësuarve në Departamentin e Pensioneve është 55.