OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE ZAŠTITE ( MRSZ )

Putem ovog obaveštenja, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite obaveštava slepa lica Republike Kosova, da nakon stupanja na snagu Zakona 04/L-092 za slepe osobe, počev od 20.08.2013, sve slepe osobe koji su građani Republike Kosovo, mogu da se prijave za ostvarivanje njihovih prava, u skladu sa kriterijumima utvrđenim ovim zakonom.
Prijem i predaja aplikacija i ostale potrebne dokumentacije se radi u svim kancelarijama Penzijske Administracije, u svakoj opštini Republike Kosovo.

Svi kandidati za aplikaciju treba da poseduju Konzilijarno mišljenje UKCK-a/ Klinika za Očne Bolesti.