JAVNI POZIV ZA APLICIRANJE U SOCIJALNO EKONOMSKOM -SAVETU (ESS)

Na osnovu člana 7 stav 4  Zakona br. 04 / Z-008 o Ekonomsko Socijalnom Savetu (ESS).

 

U cilju promovisanja socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou i stvaranja zdravih socijalnih i ekonomskih politika i u  korist socijalnih partnera, Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

 

Sve organizacije zaposlenih (sindikati) i organizacije poslodavaca pozivaju se  da se prijave za zastupanje u Ekonomsko Socijalnom Savetu Republike Kosovo.

 

Za apliciranje za zastupanje u Ekonomsko  Socijalnom Savetu, organizacije zaposlenih  (sindikati) i organizacije poslodavaca trebaju ispuniti sledeće uslove i kriterijume:

 

1.Organizacije  zaposlenih (sindikati)trebaju  dostaviti sledeće podatke:

 

  • ukupan broj članova,dokazano kroz dokaza (ličnih izjava ,knjižice članstva  i uplate sindikalnog  članstva , koje ne može  biti manje od 10% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Kosovo;
  • broj sklopljenih kolektivnih ugovora sa instutucijama ili raznih institucija .
  • broj sindikalnih ogranaka, učlanjenih u oblicima sindikalnog organizovanja na nacionalnom nvou ,koji apliciraju za zastupanje u ESS.

 

 

 

 

  • broj rešavanja sporova rada i drugih sporova kroz kolektivno pregovaranje i posredovanje;
  • Članstvo u međunarodnim radničkim organizacijama.

 

 

2.Organizacije  Poslodavaca trebaju  dostaviti sledeće podatke:

 

 

 

 

  • ukupan broj učlanjenim preduzećima,koje ne može  biti manje od 10% od ukupnog broja registrovanih preduzeca u Poreskoj Upravi Republici Kosovo;
  • broj zaposlenih radnika u  učlanjenih preduzecima , u organizacije poslodavaca koji se prijavljuju za zastupanje u ESS;
  • broj rešavanja sporova rada i drugih sporova kroz kolektivno pregovaranje i posredovanje;
  • broj sindikalnih ogranaka i drugih ekonomskih subjekata koji direktno utiču u promovisanju zaposljenja i nezaposlenosti .
  • Članstvo u međunarodnim radničkim organizacijama.

 

 

Zahtevi za zastupanje u Ekonomskom i Socijalnom –Savetu i dokumentaciju o tačnim  podacima trebaju se poslati najkasnije u roku od petnaest (15) dana, nakon objavljivanja poziva na štampane i elektronske medije i na veb stranici MRSZ-a.

 

 

Zahtevi se moraju  lično poslati  od nekog  pravnog  zastupnika organizacije zaposlenog ili poslodavca u Koordinacionom Sekretarijatu Ekonomskog  Socijalnog Saveta, koji se nalazi nasuprot zgradi Inspektorata Rada, blizu restorana “Pishat”, Rr. Qamil Hoxha  br.30  Priština.

 

 

 

Dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana do 16:00 časova, na telefon: 038-213- 989 ili na adresu  fatime.avdyli@rks-gov.net;