FTESË PUBLIKE PËR APLIKIM NË KËSHILLIN EKONOMIKO –SOCIAL (KES)

Në përputhje me nenin 7, paragrafi 4, të Ligjit nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko-Social (KES),

Me qëllim të promovimit të dialogut social në nivel nacional dhe krijimit  të politikave të mirëfillta sociale dhe ekonomike si dhe në dobi të partnerëve social, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, shpall:

FTESË PUBLIKE

Të gjitha organizatat e të punësuarve (sindikatave) dhe organizatat e  punëdhënësve, ftohen që të aplikojnë për t’u përfaqësuar në Këshillin Ekonomiko-Social të Republikës së Kosovës.

Për të aplikuar për përfaqësim në Këshillin Ekonomiko-Social, organizatat e të punësuarëve (sindikatat) dhe organizatat e punëdhënësve, duhet të plotësojnë  kushtet dhe kriteret e  mëposhtme:

 1. Organizatat e të punësuarve (sindikatat) duhet të paraqesin këto të dhëna:
 • numrin e përgjithshëm të anëtarëve, të vërtetuar përmes dëshmisë (deklaratave personale, librezës së anëtarësisë etj) dhe pagesës së anëtarësisë sindikale, i cili nuk mund të jetë më i vogël se 10% nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në Republikën e Kosovës;
 • numrin e marrëveshjeve kolektive të lidhura me ndërmarrjet apo institucionet e ndryshme;
 • numrin e degëve sindikale, të anëtarësuara në format e organizimit sindikal në nivel nacional, të cilat aplikojnë për përfaqësim në KES;
 • numrin e zgjidhjeve të kontesteve të punës dhe kontesteve tjera përmes marrëveshjeve kolektive dhe të ndërmjetësimit;
 • anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare të punëtorëve.
 1. Organizatat e Punëdhënësve duhet të paraqesin këto të dhëna:
 • numrin e përgjithshëm të ndërmarrjeve të anëtarësuara, i cili nuk mund të jetë më i vogël se 10% nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve të regjistruara në Administratën Tatimore të Republikës së Kosovës;
 • numrin e punëtorëve të punësuar në ndërmarrjet e anëtarësuara, në organizatat e punëdhënësve të cilat aplikojnë për përfaqësim në KES;
 • numrin e zgjidhjes së kontesteve të punës dhe kontesteve tjera, përmes marrëveshjeve kolektive dhe ndërmjetësimit;
 • numrin e ndërmarrjeve dhe subjekteve tjera ekonomike të cilat drejt për së drejti ndikojnë në nxitjen e punësimit dhe zbutjen e papunësisë;
 • anëtarësimin në organizatat ndërkombëtare të punëdhënësve

Aplikacionet për përfaqësim në Këshillin Ekonomiko-Social dhe dokumentacioni me të dhëna të sakta duhet të dërgohen më së voni pesëmbëdhjetë (15) ditë, pas publikimit të ftesës në mediat e shkruara e elektronike dhe në ueb-faqen e MPMS-së.

Aplikacionet duhet të dërgohen personalisht nga ndonjëri përfaqësues ligjor i organizatës së punëmarrësit apo punëdhënësit në Sekretariatin Koordinues të Këshillit Ekonomiko-Social, i cili gjendet në ndërtesën e Inspektoratit të Punës, përballë Restaurant “Pishat”, Rr. Qamil Hoxha nr.30, Prishtinë.

Informatat e tjera plotësuese mund të merren çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrin e telefonit:  038-213- 989 ose në e-mail adresën fatime.avdyli@rks-gov.net;