Rregullore (MPMS) nr. 01/2020 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores nr. 04/2014 për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në punë

Rregullore  (MPMS) nr. 01/2020 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores nr. 04/2014 për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në punë.


FileAction

Download