Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

Titulli i punës:   Bashkëpunëtor profesional,   Me prioritet për komunitete jo shumicë/minoritetit Rom,Ashkali,Egjiptian

Vendi:  Departamenti i Pensioneve -Prishtinë


FileAction
MSHV-Bashkëpunëtor profesional në Departament të pensioneve Prishtinë  Download  

Download