FTESË PËR APLIKIM – Ftesa për anetar të komisionit vleresues

Ftesa për anëtarë të Komisionit Vlerësues për projektet e OJQ-ve në fushën e shërbimeve sociale, aftësimit profesional, punësimit, pensioneve dhe zhvillimit të aktiviteteve të promovimit për të drejta sociale për grupet e cenueshme


FileAction
Ftesë aplikimi për anëtar të Komisionit Vlerësues për thirrjen publike t....pdf  Download  

Download