Thirrje publike për mbështetje financiare publike për projektet e OJQ-ve të licencuara në fushën e shërbimeve sociale

Data e publikimit të thirrjes: 27 Dhjetor 2018
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit: 18 Janar 2019 ora 16:00

Dokumentet e shoqëruara:

1. Formulari i përshkrimit të programit apo projektit
2. Formulari i buxhetit për projekte
3. Formulari i deklaratës për financimin e dyfishtë
4. Formulari i deklaratës së partneritetit
5. Formular i deklaratës së projekteve të financuara nga burimet publike
6. Formulari për vlerësimin e aplikacioneve
7. Formulari raportit financiar


FileAction
FORMULARËT.rar  Download  

Download