Rečica na završnoj konferenciji 2018, godina reformi u MRSZ

žrtava seksualnog nasilja. i osobe sa ogranicenim sposobnostima .

Govoreći o dostignućima godine na socijalnom polju, ministar je istakao da je socijalna pomoć povećana za 20% i povećana je i   mesečna isplata  porodičnog smeštaja za decu bez staranja , kao i za decu sa smetnjama u razvoju.

Postignuća su takođe zapažena u oblasti rada kao i bezbednosti i zdravlja na radu.

“Tokom godine koju ostavljamo iza nas , treitirano je više od 11.000 osoba posaotražilaca,od kojih je zaposleno 6.659 i 4.957 u stručnoj obuci. Zakon o Bezbednosti i Zdravlju na radu dopunjen je sa podzakonskim aktima, u kojima je transponovano 16 direktiva. Provedene su 3 kampanje za podizanje svesti o bezbednosti i zdravlju na radu, dok je inspekcija rada izvršila više od 8.512 inspekcija, rekao je ministar.

On je takođe pomenuo operativni plan u građevinskom sektoru koji je počeo od oktobra 2018 godine, gde su intenzivirane inspekcije i obustavljen je rad za neke lokacije koje nisu zadovoljile bezbednost i zdravlje na radu.

U oblasti penzija, Rečica je evidentirao kao na postizanje funkcionalizacije penzijskih šema: invalidska penzija, porodična penzija, penzija za paraplegičare i tetraplegičare, medicinska komisija za procenu stepena ratnih invalida,kao i da je počelo  kompenzacija žrtvama seksualnog nasilja poslednjeg rata na Kosovu.

“Ove godine smo potpisali prve sporazume u istoriji Republike Kosova za socijalnu sigurnost, sporazum sa Švajcarskom Konfederacijom i Kraljevinu Belgiju, koji su ove godine ratifikovani u Skupštini Kosova”, rekao je ministar.

Ministar je rekao da 2018 godine MRSZ ispunilo 100% mera i aktivnosti predviđenih dokumentima za Evropsku agendu.

Za 2019 godinu, glavni ciljevi i prioriteti ministra Rečice su finalizacija reformi pokrenutih 2018 godine, proširenje službi za zapošljavanje i aktivne mere na tržištu rada, povećanje nivoa sigurnosti i zdravlja na radu, prevencija slučajeva povreda. na poslu, borba protiv neformalnosti u radnim odnosima, osnaživanje uloge inspekcije rada i aranžmana socijalne sigurnosti.