Održava se redovni sastanak Kosovskog Komiteta za Sprečavanje i Eliminisanje Dečijeg Rada

Održan je sledeći sastanak Kosovskog Komiteta za Sprečavanje i Eliminisanje Dečijeg Rada, odbor ovaj mandatiran sa odlukom Vlade Republike Kosovo, koji je predstavio godišnji izveštaj o sprovođenju Akcionog plana 2011-2013 o Prevenciji i Eliminisanje Dečijeg Rada, plana na osnovu Cilja Strategije 2011-2016, planiranog ranije koji se bavi sa eliminacijom svih oblika teškog rada dece na Kosovu do 2016 godine.
Ova strategija koja za njeno sprovođenje ima jedan vremenski rok od šest godina cilja progresivno eliminisanje dečjeg rada, kao i izjednoj eliminaciji najgorih oblika dečijeg rada, koja počinje sa realizacijom jedne studije u celini o najgorim oblicima rada, sa kojima danas deca rade kao i pregled postojećeg zakonodavstva.

Izveštaj u stvari je naveo neke značajne uspehe u preduzimanje zakonskih inicijativa u cilju usklađivanja sa relevantnim međunarodnim konvencijama o zaštiti dece od rada, uključujući i donošenje administrativnih uputstava MRSZ za sprovođenje Zakona o Radu i Zakona o Socijalnoj Pomoći , reviziju AU upravnih opasnih oblika dečijeg rada na Kosovu i usklađivanje zakonodavstva u oblasti poljoprivrede da obezbedi usaglašenost sa Konvencijom MOR 184 o Bezbednosti i Zdravlju u poljoprivredi i sa AU o Opasnim Oblicima Rada Dece. Ovaj izveštaj takođe govori više o podrži kojoj ILO-IPEC tokom ovog perioda je obezbedio u izgradnju kapaciteta za ojačanje relevatnih institucija za sprovođenje Akcionog plana kao i za trajno evidentiranje izazovima i primenjivih rešavanja.

Dok u vezi sa evidentiranim izazovima i potrebne mere u funkciji u postizanju navedenih rezultata u Akcionom planu, od članova ovog komiteta istaknuto je da je glavni izazov koji ostaje za narednu godinu je nesumnjivo realizacija o jedne naučno-studiji o dečijem radu Kosovo, koje MRSZ će učiniti uz stručnu podršku Kancelarije za statistiku o dečijem radu u centralnom sedištu MOR -IPEC u Ženevi .