Ministar Rečica učestvovao je je na predstavljanju Okvira UN-a za saradnju u održivom razvoju 2021-2025

Ministar Rada i Socijalne Zastite  Skender Recica, danas je učestvovao na predstavljanju Okvira UN-a za saradnju u održivom razvoju 2021-2025, gde je MRSZ posvećen rešavanju izazova i problema koji proizilaze iz dva od 17 ciljeva kao što su: su potpuno deo ovog okvira.

U vezi sa prvim ciljem „Eliminacija siromaštva u svim oblicima svuda“, ministar Rečica je rekao da će se naš dikaster  u saradnji sa drugim međunarodnim partnerima založiti za podršku ranjivim grupama, porodicama u teškoj socijalnoj situaciji itd. „Konkretno, već smo u vladi odobrili Nacrt  dokument koji otvara put za izradu novog zakona o šemi socijalne pomoći, kako bi se povećao broj korisnika ove šeme i istovremeno smanjilo siromaštvo“, rekao je on.

Dok je, u vezi sa petim ciljem, „Postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojkama “, ministar Rečica je naglasio da je MRSZ posvećen što skorijem usvajanju dva veoma važna i neophodna zakona; Novi Zakon o Radu i Zakon o porodiljskom i roditeljskom odsustvu.

Da bi se sproveli ciljevi koji proizilaze iz ovog okvira i da bi se primenili ciljani indikatori, ministar Rečica je podvukao da bi trebalo da imamo konkretniju saradnju sa Skupstinom Kosova .