Legjislacioni primar

Ligji Nr. 02 L-17 PËR SHËRBIMET SOCIALE DHE FAMILJARE

Ligji Nr. 02 L-17 PËR SHËRBIMET SOCIALE...

Legjislacioni sekondar

Rregullorja për arkivin dhe lëndën arkivore të MPMS-së

Rregullorja për arkivin dhe lëndën arkivore...