Punësimi dhe jetesa në Gjermani

Prishtinë, 30 dhjetor 2015

Me ndryshimin aktual të ligjit të punës në Gjermani do të rregullohet (ndryshohet) qasja në tregun Gjerman të punës nga viti 2016. Nga data 01.01.2016 deri më datën 31.12.2020 qytetarët e Kosovës kanë mundësi të marrin një leje qëndrimi në Gjermani për të gjitha profesionet e punës, shkollimet profesionale si dhe punë të tjera ndihmëse. Kjo vlen edhe atëherë kur ju nuk keni  një shkollim të caktuar profesional, apo kur kualifikimi juaj profesional  nuk njihet në Gjemani.

Paraprakisht ju duhet t’i përmbushni këto kushte:

•     Duhet të keni një ofertë për një vend pune të garantuar nga ana e një punëdhënësi në shtetin Gjerman nga data 01.01.2016 apo më vonë.

•     Duhet t’i përmbushni kushtet tjera ligjore të parapara për lëshimin e vizës.

Më tej Agjencioni Federal për Punësim do të verifikojë, se a qëndron në dispozicion ndonjë kandidat i favorizuar (shtetas Gjerman apo shtetas i BE-së) për këtë ofertë të vendit të punës. Në një rast të tillë nëse ekziston një shtetas Gjerman apo shtetas i BE-së ju nuk do të pranoni një  leje pune për tregun Gjerman të punës.

Detajet rreth rregullave mund t`i gjeni në këtë broshurë, e cila gjendet në gjuhën shqipe, serbe dhe gjermane.

Për pyetjet në lidhje me çështjet e vizës mund të informoheni në Ambasadën Gjermane. Në lidhje me këtë posaçërisht lexoni dokumentin në vazhdim

Për informata mund të drejtoheni edhe këtu:

Qendra e Shërbimeve të Migrantëve

rr. E Tiranës p.n.

në Qendrën Rajonale të Punësimit

10 000 Prishtinë

Tel: 038 521 206

e-mail: qshm@rks-gov.net

Qendra informuese Gjermane për migracion, arsim dhe karrierë DIMAK.

rr. Luan Haradinaj 15/2

10 000 Prishtinë

Tel +381 38 223 344

https://www.facebook.com/DIMAKKosovo/info/

Shkarko:

PUNËSIMI DHE JETESA NE GJERMANI