Aplikacioni për punësim

Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm - Zyrtar i kontrollit dhe Mbikëqyrjes

Titulli i vendit të punës:  Zyrtar i Kontrollit...

Njoftim për kandidatin e suksesshëm

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë...

MSHV- Mirëmbajtës i Arkivit ZP- Vushtrri

Titulli i punës:  Mirëmbajtës i Arkivit ...

Konkurs - Marrëveshje për Shërbime të Veçanta 19.04.2019

Titulli i punës:  Bashkëpunëtor profesional...