Njoftim

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, më 29 dhjetor 2020, ka nënshkruar Udhëzimin Administrativ Nr.04/2020 për rregullimin dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për regjistrimin e organizatave sindikale, i cili është publikuar në Gazetën Zyrtare, me 31 dhjetor 2020.

Sipas këtij Udhëzimi Administrativ, të gjitha organizatat sindikale (shoqatat, federatat dhe konfederatat) të regjistruara deri me tani, pas hyrjes në fuqi të këtij Udhëzimi Administrativ, në afat prej një (1) viti, duhet të aplikojnë për riregjistrim sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara me këtë Udhëzim.

Të gjitha informatat e duhura, përfshirë edhe Udhëzimin Administrativ, mund ti gjeni në Web-faqen e internetit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, në linkun “Regjistrimi i Organizatave Sindikale”.