LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2003/15 PËR SKEMËN E NDIHMËS SOCIALE NË KOSOVË

LIGJI NR. 04/L-096 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 2003/15 PËR SKEMËN E NDIHMËS SOCIALE NË KOSOVË


FileAction
Ligji per N.P. e Ligjit per skemen sociale (shqip).pdf  Download  

Download