Furnizim me aparate të telefonisë fikse

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...

Renovimi i objekteve ekzistuese ISSH dhe SHK, 2019

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...

Furnizim me pajisje të teknologjisë informative

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...

Furnizimi me pemë dhe perime - faza e gjashtë

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...

Rregullimi i automjetit - Shkoda 3T

Njoftimit për nënshkrimin e kontratës ...