Zëvendësministri Dukolli u bëri thirrje punëdhënësve të ofrojnë siguri maksimale në vendet e punës

Zëvendësministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Çerkin Dukolli, sot mori pjesë në shënimin e Ditës Ndërkombëtare për Siguri dhe Shëndetin në Punë, organizuar nga kompania ‘SharrCem’.
Në fjalën e tij zëvendësministri Dukolli tha se kujdesi institucional për siguri dhe shëndet në punë, përveç që është  obligim ligjor, mbi të gjitha është çështje humane, ngase kemi të bëjmë me ruajtjen e shëndetit dhe jetës së njeriut.

“Ofrimi i ambientit të sigurt dhe të shëndetshëm në vendet tona të punës, nënkupton, ruajtjen e jetës dhe shëndetit të vetë punëtorëve,  punëdhënësve por edhe të të gjithë atyre që për ndonjë arsye apo  tjetër kanë qasje në ambientet e punës”.
Dukolli ka nënvizuar se MPMS  ka ndërmarr veprime të konsiderueshme në këtë drejtim. “Rrjedhimisht kemi  harmonizuar legjislacionin nga kjo fushë me atë të BE-së,  kemi ndërtuar  trupat ekzekutive inspektuese dhe përtej saj  çdo vit po ndërmarrim  fushata vetëdijësuese, me qëllim që të informojmë palët për detyrimet që kanë në raport me aktet juridike të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë”.

Lidhur me masat konkrete në ruajtjen e shëndetit në punë, zëvendësministri Dukolli i njoftoi të pranishmit se Qeveria e Republikës së Kosovës ka themeluar  Këshillin Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, i cili në kompetenca të veta ka jo vetëm konstatimin  e gjendjes, por edhe hartimin e politikave për përmirësimin e nivelit të sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe përcjelljen në vazhdimësi të gjendjes së sigurisë dhe shëndetit në punë të të punësuarve.

Zëvendësministri Dukolli, i cili njëherësh është edhe kryetar i Këshillit Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, u bëri thirrje të gjithë punëdhënësve që të krijojnë ambiente të sigurta  pune,  punëtoret  të kujdesen për sigurinë e tyre dhe të tjerëve, e gjithsesi të përdorin pajisjet e duhura për siguri dhe mbrojtje në në punët e tyre specifike.

Po ashtu ai ka inkurajuar  Inspektoratin e Punës që të vazhdojë  me  punën në bazë të dispozitave ligjore, që përmes inspektimeve  në teren të mundësojnë zbatimin e plotë të legjislacionit në fuqi që rregullon të drejtat dhe detyrimet mbi  marrëdhënien e punës, por  edhe  sigurinë dhe shëndetin në punë.