Lista e ofruesve jo publik të shërbimeve të punësimit të regjistruar dhe licencuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Baza ligjore: Udhëzimi Administrativ Nr 03 / 2015 për licencimin e ofrueseve jo publik të shërbimeve të punësimit, i ndryshuar dhe i plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr 2 / 2018.


FileAction
Lista e ofruesve jo publik te sherbimeve te punesimit.docx  Download  

Download