NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS: “Dezinfektimi, deinsektimi, deratizimi i objekteve të ISSH, SHFSH, SHPMPF”


FileAction
B52 041.247. Njoftimi për nënshkrimin e kontratës. (2).docx  Download  

Download