Kontrata për furnizim me pemë dhe perime

Furnizimi me pemë dhe perime ...

Kontrata për Furnizim me material higjenik-2019

Furnizim me material higjenik për QAP, DI...

Kontrata, dislokimi i tensionit të lartë

Dislokimi i tensionit të lartë mbi objektin...

Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të MPMS-së

Kontratë publike kornizë _ Shërbim ...

Aneks kontrata (Renovimi i objekteve të DI)

Punë shtesë për renovimin e objekteve...

Kontrata, rregullimi i oborrit të QAP-it, Prishtinë

Rregullimi i oborrit të Qendrës së Aftësimit...

Furnizim me material higjenik

Kontrata dhe përshkrimi i çmimit ...