Regjistrimi i Organizatave Sindikale

1. Regjistrimi i Shoqatës Sindikale

1.1 Kerkesa per Regjistrim

1.2 Kriteret per Aplikim

1.3 Dokumenti per Emertimin, Seline, Logo

1.4 Regjistri i Anëtarve Sindikal

Shkarko Materialin

2. Regjistrimi i Federatës Sindikale

2.1 Kerkesa per Regjistrim

2.2 Kriteret per Aplikim

2.3 Dokumenti per Emertimin, Seline, Logo

2.4 Regjistri i Anëtarve Sindikal

Shkarko Materialin

3. Regjistrimi i Konfederatës Sindikale

3.1 Kerkesa per Regjistrim

3.2 Kriteret per Aplikim

3.3 Dokumenti per Emertimin, Seline, Logo

3.4 Regjistri i Anëtarve Sindikal

Shkarko Materialin

4. Udhezimi Administrativ nr.04/2020

Shkarko

Të gjitha dokumentet e plotësuara duhet të dërgohen në e-mail adresën zyrtare dhe ne kopje fizike:

e-mail: regjistro.sindikaten@rks-gov.net

Nr. Kontaktues: 03820026135