Zamenik ministra Dukoli prisustvovao je u okrulnom stolu “Institucionalni mehanizmi za zaštitu radnika”

Zamenik ministra Rada i Socijalne Zaštite Čerkin Dukoli, prisustvovao je okruglom stolu koji je organizovao Kosovski Institut za Lokalnu Upravu i Fondacija Fridrich Ebert Stiftung na temu “Institucionalni mehanizmi za zaštitu radnika”.

Tom prilikom Zamenik ministra Dukoli rekao je da, s obzirom na trenutnu situaciju sa kojom se suočava Kosovo, veoma je važno da su stvoreni zakonodavni osnovi i podzakonski akti koji rešavaju ovu problematiku, odnosno institucionalnu zaštitu radnika na njihovim radnim mestima. On je istakao da pored Inspektorata Rada kao izvršnog mehanizma, Nacionalni Savet za Bezbednost i Zdravstvo na Radu  je preduzeo neophodne mere za funkcionisanje i adresiranje konkretnih pitanja vezanim za bezbednost i zdravlje radnika na radnim mestima širom zemlje.

“Kao MRSZ, trenutno smo u procesu reformisanja zakonodavstva. Nacrt zakon o Inspekciji Rada je u proceduri između dva čitanja u Skupštini Kosova. Nacrt zakon o Radu prošao je fazu javnih konsultacija, dok stručna komisija uključuje komentare i vlada će ovaj nacrt zakon obraditi do kraja novembra. O Kolektivnom Ugovoru se već pregovara između socijalnih partnera, a stručna komisija preporučila je ESC-u da odobri nacrt ovog sporazuma “, rekao je Dukoli.

On je dodao da je van kolektivnog ugovora između socijalnih partnera na nivou zemlje ideja je da se promoviše socijalni dijalog na nivou sektora i preduzeća, pozivajući se na specifičnost sektora: obrazovanja, zdravstva, proizvodnje, usluga, trgovine itd. “Takođe radimo i na reformi zakonodavstva o penzijskom sistemu, mi smo u fazi izrade idejnih dokumenata i razmatramo mogućnosti da ta pitanja uključimo u novim penzijske politike”, istakao je Zamenik ministra Dukoli.

Uprkos institucionalnim obavezama i relevantnim partnerima u funkciji sprovođenja zakona, Dukoli je naglasio da još uvek nismo na pravom nivou, a za to MRSZ dobija dodatne obaveze u svim pravnim i izvršnim pravcima. “Ove godine MRSZ, odnosno Inspektorat za Rad, sprovela je tri kampanje inspekcije, uglavnom u građevinskom sektoru. Takođe smo sproveli dve kampanje za podizanje svesti koji se bave isključivo radnim odnosom, bezbednost i zdravljem na radu”.

“NSBZR je kontinuirano analizirao pitanje bezbednosti na radu, slučajevi nesreća koji se događaju. Kao rezultat poseta na terenu u oba sektora, identifikovani su sektori sa najvećim rizikom na radnom mestu, kao što su građevinarstvo, praćena energijom, uslugama, trgovinom itd.

Iako podaci koji su prijavljeni na Kosovu su slični sa onima u regionu, Zamenik ministra Dukoli je rekao da za MRSZ, za naše poslodavce i naše društvo uopšte, puno poštovanje ugovora na radu, bezbednost i zdravlje na radu i minimiziranje neformalnosti, uvek ostaju osnova naših obaveza. “U tom smislu, pozivamo sve da daju doprines u tom pravcu, jer smo svi deo zakona, poslodavci i zaposleni, a odgovornost nadgledanja ima država, u ovom slučaju Inspektorat Rada”. U međuvremenu, u vezi sa brojem inspektora rada, za šta je MRSZ oduvek bio u centru kritika sindikata i civilnog društva, Dukoli je pred učesnicima okruglog stola rekao da će 2019 godine imati još 15 dodatnih inspektora i to će povećati efikasnost rada na terenu.

Na ovoj konferenciji pored mnogih pitanja koje se odnose na bezbednost na radu, razgovaralo se i o pitanjima investicija koje se vrše preko ugovarorenih  institucionalnih autoriteta, za koje je zatraženo da se postavljaju parametre kod korisnike ugovora, uvek u funkciji zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.