Obuhvatanje dece u ozbiljan rad i dalje predstavlja problem za Kosovske Institucije

Priština, 12 jun 2019  

Zamenik ministra rada i Socijalnoe Zastite, Vesel Makolli, predsedavao je danas sastankom Kosovskog Komiteta za Prevenciju i Eliminaciju Dečjeg Rada.

Uprkos stalnim institucionalnim naporima, uključivanje dece u ozbiljan rad i dalje je problem za institucije. Ovom prilikom, zamenik minister  Makolli je rekao da je u okviru mera za zaštitu ove kategorije, MRSZ potpisalo Sporazum o Razumevanju sa svim gradonačelnicima Kosova, “sa ciljem funkcionalizacije mehanizama na lokalnom nivou za prevenciju i eliminaciju dečjeg rada kao jedini mehanizam koji može doprineti koordinaciji međuinstitucionalnih aktivnosti za zaštitu i reintegraciju dece uključene u ozbiljan i opasan rad “.

Makolli je dodao da je pripremljen Akcioni Plan za Kosovski Komitet za Prevenciju i Eliminaciju Ozbiljnog  Dečjeg Rada, kao i sklopljeni su Sporazumi o Saradnji sa institucionalnim partnerima, MONT-om, institucijama za red i mir, poslovnim udruženjima, Socijalnim Ekonomskim Savetom, i razne Nevladine Organizacije koje se bave zaštitom dece od ozbiljnih i opasnih poslova.

Zamenik ministra Makolli je naglasio da Kosovo stvara uslove za zaštitu dece od ozbiljnih radnih mesta tako što će dopuniti zakonski okvir za rešavanje dečijeg rada, sa Zakonom o dečjoj zaštiti, koji je u procesu i očekuje se da će uskoro biti usvojen u Skupštini.

Da bi se rešilo pitanje teških i opasnih  radova za decu, Vlada Kosova je posvetila prioritet Strategiji i Akcionom Planu za Dečja Prava 2019-2021.