Obaveštenje

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite pokreće za Javnih konsultacija Nacrt -Zakona o Socijalnim i Porodičnim Uslugama.

Nacrt – Zakona o Socijalnim i Porodičnim Uslugama ima za cilj stvaranje pravnog osnova za regulisanje i unapređenje socijalnih i porodičnih usluga za osobe i porodice u potrebi u svim okolnostima kada lice / građanin nema podršku porodice ili kada to ima nedovoljno da osigura dobrobit pojedinca.

Ovim Zakonom uređuju se delatnosti socijalnih i porodičnih usluga, ciljevi socijalnih usluga, principi socijalnih usluga, pružanje usluga i pružanje usluga, vrste socijalnih i porodičnih usluga, nadležnosti i postupci, korisnici usluga, socijalne i porodične usluge institucije, profili stručnjaka u socijalnoj službi, nezavisno obavljanje socijalnih usluga i profesionalne delatnosti, licenciranje ustanova i pružalaca socijalnih usluga, kao i drugi pružaoci socijalnih usluga, administrativni nadzor i inspekcija, finansiranje, evidencija i registri, kaznene odredbe kao i druga pitanja važna za ostvarivanje osnovnih prava za socijalne usluge u Republici Kosovo.

Obaveštavamo vas da je Nacrt -Zakona o Socijalnim i Porodičnim Uslugama je dostupan na mrežnoj platformi za Javne Konsultacije.