Mogućnosti zapošljavanja i obuke za više od 500 tražilaca posla

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ) i Agencija za Zapošljavanje Republike Kosova (AZRK, u saradnji sa Programom Ujedinjenih Nacija za Razvoj (UNDP), objavljuju  otvoreno Program Subvencije na Platu i Obuke na Radu za 2019 godinu  za  zapošljavanje za 2019. godinu za tražioce posla koji su registrovani u Kancelarijama za Zapošljavanje u svim opštinama na Kosovu.

Kroz program Subvencionisanja Plata i Obuke na Radu podržaće se više od 500 nezaposlenih tražilaca posla, fokusirajući se na repatrirana lica. Stvaranje mogućnosti za zapošljavanje poslatražilaca na Kosovu kroz subvencionisanje poslodavaca koji su voljni da ih zapošljavaju na duži rok, kao i pružanje mogućnosti za obuku nezaposlenim poslatražilaca sa niskim stepenom obrazovanja i bez prethodnog radnog iskustva su ciljevi ove dveju  šeme.

Rok za prijavu je otvoren od 14. do 28. februara 2019. godine. Pozivamo tražioce posla da posete Kancelarije za zZpošljavanje za više informacija o procedurama za prijavu, ili posetite www..mpms.rks-gov.net i http://aprk.rks-gov.net, gde se mogu preuzeti obrasci za prijavu, koji se moraju dostaviti Agencija za Zapošljavanje u vašoj opštini.