Ministar Rečica: Preduzimamo konkretne korake za unapređenje prava radnika

Priština, 14 januara 2019 god
Ministar Rada i Socijalne Zastite,Skender Rećica, izviestio je danas na sastanku Nacionalnog Saveta za Ekonomski Razvoj Kosova (NSERK), gde je rekao da je MRSZ uputilo akciju o pravnoj inicijativi prema reformi Zakonu o Rada, kako je definisano na sastancima NSERK -va.
“Sa početkom sprovodenja Vladinog Plana Rada za 2018. godinu, izradili smo Nacrt koncepat-Dokumenat za regulisanje oblasti iz radnog odnosa na osnovu kojeg smo adresirali pitanjima iz radnih odnosa, fokusirajući se i na odredbe porodiljskog odsustvo, radnog vremema, ugovorima o radu, kolektivnom ugovoru i mnoga druga pitanja “, rekao je ministar.
Rečica je rekao da je iz ovog Koncepta izašao novi nacrt Zakona o Radu, koji je već usvojen u Vladi i Nacrt Zakona o Porodiljsko i roditeljsko odsustvo koji je upućen Vladi na odobrenje. On je rekao da su oba ova nacrta zakona suvremena i da su transponirali nekoliko direktiva Evropske Unije i da su dobili najbolje prakse zemalja EU.
Govoreći o Nacrtu Zakona o Porodiljsko i roditeljstvu odsustvo , ministar je rekao da se uzimajući u obzir socio-ekonomske i demografske okolnosti zemlje , po prvi put u ovom nacrtu zakona tretiraju se i nezaposlene porodilje , koji će po ovom zakonu imati koristi od toga od 6 mjeseci mesečna naknada u specifičnoj vrednosti minimalne plate u zemlji.
“Smatramo da su preduzete mere sa porodiljskim i roditeljskim odsustom, kao što su smanjenje trajanja porodiljskog odsustva koje plaća poslodavac, prilagođavanje radnog vremena, odnosno fleksibilnost radnog vremena zbog dojenje su mere koje štite i unapređuju stopu zaposlenosti mladih žena na tržištu rada “, rekao je ministar.
On je rekao da je ideja o izradi jednog posebnog Nacrta Zakona o porodiljama jer će u budućnosti poslodavci biti u potpunosti oslobođeni odgovornosti za naknadu za porodiljsko odsustvo, zasnovanu na penzijskoj reformi, gde će biti instaliran sistem socijalnog osiguravanja , na osnovu standardima MORA.