Održan je konstitutivni sastanak Socijalno-Ekonomskog Saveta Kosova

Priština, 16 novembar 2017

Socijalno Ekonomski Savet Kosova, ESC je danas održao konstitutivni sastanak na kojem su predstavljeni novi članovi Saveta. Predsedavanje DIK-a za ovu godinu preuzela je Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, i na današnjem sastanku, u dogovoru sa svim članovima SAS-a, odlučeno je da SAS predsedava Ministar MRSZ-a za ovu kalendarsku godinu, počevši od danas.

Na današnjem sastanku, poseban akcenat je bio i na funkcionalizaciji stručnih komisija SES-a. Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rećica, govoreći o komisijama Saveta, rekao je da rad komisija SAS-a nije bio tako funkcionalan, pozivajući se na izveštaje Sekretarijata SES-a, od osnivanja Saveta u 2011 godini, one nisu bile aktivne. S obzirom na to da se SES-ov profesionalni rad zasniva na ovim komisijama, Ministar Reçica je naglasio da bi trebalo imati više izveštaja, informacija i profesionalnih preporuka.

On je takođe rekao da bi odluke o osnivanju stručnih komisija izdate 2012 godini treba izmeniti, doneti nove odluke i zatražiti funkcionalizaciju komisija na predlog predstavnika organizacija članica SES-a, na sledećem sastanku.
Još jedna tačka diskusije bila je i Nacrt Administrativnog Uputstva o izmeni i dopuni Administrativnog Uputstva Br. 09/2013 o kriterijumima i procedurama za određivanje minimalne plate na Kosovu.

Radna grupa je radila na Nacrtu Administrativnog Uputstva za koji su se članovi složili da podnesu dodatne predloge do sedeće sedmice, o ovim predlozima će se raspravljati i onda će ovo nacrt uputstvo biti poslat na javnu raspravu.

Svi članovi SES-a su se složili za međusobnu saradnju i angažman na daljnjem razvoju socijalnog dijaloga na bipartitnom i tropartitnom nivou i složili se da glavni pitanja rada Saveta tretiraju sa prioritetom.