Makoli je prisustvovao konferenciji posvećenoj marginalizovanim grupama

Zamenik Ministra Rada i Socijalne Zaštite, Vesel Makoli, učestvovao je na konferenciji koju je organizovao Centar za Obuku i Resurse za Zastupanje i Partnerstvo sa USAID-om na temu “Primena institucionalnih obaveza u poboljšanju prava marginalizovanih grupa”.

U svom govoru, Zamenik ministra Makoli je rekao da Republika Kosovo, poštujući međunarodne principe, osim što zakonom garantuje prava i slobode građana, uradila je i razvojne politike, izgradnju i unapređenje blagostanja svojih građana, poštujući pravne norme i principe.

“Jedan od zakona koji regulišu ova pitanja je i Zakon Br. 03/Z-019 o Osposobljavanju, Resposobljavanju i Zapošljavanju Osoba sa Ogranićenim Sposobnostima, izmenjen i dopunjen Zakonom Br. 05/Z-078. Osim institucionalne podrške, ovaj zakon obavezuje poslodavce da zapošljavaju jednu osobu sa ogranićenim sposobnostima na svaki 50 zaposleni. Kada se ovo ne poštuje, poslodavac je obavezan da Kosovsom budžetu plaća mesečne doprinose na visini jedne minimalne plate “, rekao je on.

U cilju unapređenja i poboljšanja položaja marginalizovanih grupa, MRSZ u saradnji sa interesnim grupama izrađuje sekundarne podzakonske akte koji proizlaze iz važećeg zakona, za koji smatramo da je potpuno potpuni zakonski okvir.

Zamenik ministra Makoli je naglasio da je pravni okvir samo jedan instrument koji reguliše i definiše zakonsku osnovu uopšte, ali za uspešno adresiranje položaja marginalizovanih grupa, potrebno je sarađivati i koordinirati institucije koje su direktno ili indirektno povezane sa tržištem rada.