Legjislacioni primar

LIGJI NR.2003/ 15 PËR SKEMËN E NDIHMËS SOCIALE NË KOSOVË

LIGJI NR.2003/ 15 PËR SKEMËN E NDIHMËS...

Legjislacioni sekondar

Rregullorja për arkivin dhe lëndën arkivore të MPMS-së

Rregullorja për arkivin dhe lëndën arkivore...