Publikacije
Odeljenja › Pravno Odeljenje › Divizija za Razmatranje Prigovora i Žalbi
Divizija za Razmatranje Prigovora i Žalbi

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Razmatranje Prigovora i Žalbi su:

1.1. Zakonsko razmatranje svih prigovora i žalbi fizičkih i pravnih lica protiv  prvostepenih odluka MRSZ-a, prema rokovima određenim u zakonodavstvu na snazi; 

1.2. Razmatranje i donošenje administrativnih, individualnih i kolektivnih akata o svim administrativnim žalbama, bilo da su one u obliku zahteva za ponovnim razmatranjem bilo da su žalbe koje su u vezi sotvarivanja prava na penzijske šeme, socijalnu pomoć i druge beneficije određene zakonima i podzakonskim aktima MRSZ-a. 

1.3. Razmatranje i trenutno obaveštavanje stranke koja zahteva, da je žalba primljena i da je administrativni postupak u vezi podnešene žalbe započeo;

1.4. Upis svih prigovora i žalbi u posebnu knjigu; 
 
1.5. Izrada i sastavljanje nedeljnih, periodičnih i godišnjih izveštaja u vezi rada  Divizije za Razmatranje Prigovora i Žalbi;

1.6. Upravljanje i administracija rada svih drugostepenih komisija, osnovanim prema primenjivim zakonima u skladu sa zakonskim odredbama, primenjivim u ovom Ministarstvu kao i u skladu sa odredbama Zakona o Administrativnom Postupku;

1.7. Izvršavanje svih administrativnih, operativnih, pravnih i drugih organizativnih poslova za sve drugostepene komisije, u okviru MRSZ-a;

1.8. Donošenje zaključaka po pitanjima tog procesa i koje se čine kao sekundarne u administrativnim postupcima;

1.9. Primena i postavljanje postupaka za stvaranje i rad komisija za razmatranje žalbi;

1.10. Razmatranje i procena svih prigovora i žalbi građana i drugih interesnih grupa koje su upućene MRSZ-u.

2. Rukovodilac Divizije za Razmatranje Prigovora i Žalbi izveštava Rukovodiocu Pravnog Departamenta.

3. Broj zasposlenih u Diviziji za Razmatranje Prigovora i Žalbi je 7 (sedam).