Publikacije
Odeljenja › Pravno Odeljenje
Zadaci i odgovornosti Zakonskog Departmenta

Zakonski Department je odgovoran za:

I.Izradu zakonskih politika i strategija u uskoj saradnji sa  Kabinetom  Ministra,sa Departmentima i drugim organizacionim jedinicama  MRSZ;

II.Izradu primarnog i sekondarnog zakonodavstva u uskoj  saradnji sa  Kabinetom Ministra,Departmentima i drugim organizacionim  jedinicama iz  delokruga MRSZ;

III.Obezbedjivanje saglasnosti predloženih /sponzorisanih  zakona i  drugih podzakonskih akata iz MRSZ sa zakonodavstvom Evropske   Zajednice(Acquis Cummunitarie),kao i sa primenjenim zakonima na Kosovu;

IV.Davanje zakonskih saveta,preporuka,uputstava i mišljenja   koja se  traže od strane jedinica i službenika unutar MRSZ,Vlade i  Skupštine  Kosova;

V.Zastupanje MRSZ i Vlade kod Sudova,u saradnji sa  Ministarstvom  Pravde,kao i za asistiranje na rešavanju zakonskih  nesporazuma u korist  MRSZ i Vlade;

VI.Obezbedjenje ispunjavanja zakonskih obaveza na  sprovodjenju zakona i  drugih odredaba iz delokruga MRSZ i Vlade; 

VII.Saradnju sa ostalim institucijama centralnog i lokalnog  nivoa za  stvaranje zakonske infrastrukture iz delokruga MRSZ;

VIII.Izradu odluka,predloga i raznih materijala na zahtev  Sekretara i  MRSZ;

U okviru ZD MRSZ funksionišu i deluju dve divizije:

A.Divizija za izradu i usaglašavanje zakonodavstva; i

B.Divizija za nadzor  sprovodjenja zakona,zakonske podrške i   medjuinstitucionalne saradnje u oblasti zakonodavstva.

A.Divizija za izradu i usaglašavanje zakonodavstva je  odgovorna za : 

1.Učešće na izradi politika i Zakonodavne Strategije  iz  delokruga  MRSZ..

2.Izradu zakonskih i podzakonskih akata iz  delokruga MRSZ;

3.Staranju o usaglašavanju zakona i podzakonskih  akata,sponzorisanih od  strane MRSZ sa zakonodavstvom  EZ(Acquis  Communauitaire).

4.Obezbedjivanje saglasnosti zakona I podzakonskih akata iz  oblasti koje  pokriva MRSZ,sa Ustavom Kosova,kao I sa primenjenim  zakonima na Kosovu.

5.Ponudjivanje i obezbedjivanje zakonskih saveta za  službenike i  organizacione jedinice  MRSZ ,posebno saveta i zakonskih  mišljenja u  vezi sa sprovodjenjem kriterijuma I postupaka u procesu  pripreme  nacrtazakona i podzakonskih akata,u skladu sa Pravilnikom o  Radu Vlade.

6.Stvaranje i razvoj zakonodavstva,imajući za osnovu zahteve  i predloge  interesnih grupa iz civilnog društva.

7.Medjuinstitucionalnoj saradnji  i komuniciranju sa  institucijama  centralnog I lokalnog nivoa za kvalitetnu izgradnju   zakonske  infrastrukture za oblasti koje pokriva MRSZ.

8.Predstavljanje I prezentiranje MRSZ u raznim zakonskim  raspravama ,gde  se tretiraju zakoni ovog ministarstva ili primenljivi  zakoni koji se  nadovezuju sa delokrugom MRSZ.

9.Planiranje i izveštavanje kretanja u zakonodavnimtokovima u  okviru  MRSZ.

10.izrada Sporazuma o Sporazumevanju,raznih odluka kao i  svih materijala  koji se  zahtevaju od strane Direktora  Departmenta i  Stalnog Sekretara  MRSZ.

B.Divizija za nadzor primene zakona,zakonske podrške i   medjuinstitucionalne saradnje u oblasti zakonodavstva ,odgovorna je za:

1.Asistiranje na izradi zakonodavnih politika i  strategija,koje su  utvrdjene i sačinjene za pravilno i  efikasno  sprovodjenje primarnog i  sekundarnog zakonodavstva MRSZ.

2.Nadzor i monitorisanje sprovodjenja zakona i drugih  podzakonskih akata  iz delokruga MRSZ.

3.Periodično i godišnje izveštavanje o primeni primarnog I  sekundarnog  zakonodavstva iz oblasti MRSZ.

4.Predlaganje zakonodavnih inicijativa preko direktora  Departmenta za  izmenu i dopunu zakona i podzakonskih akata primenjenih  iz delokruga  MRSZ,koji se ne mogu primeniti u praksi,imaju pravne  praznine,koji su na  štetu interesnih grupa,nisu u skladu sa Ustavom  Kosova I medjunarodnim  standardima ili štete interesima institucija  Kosova.

5.Zastupanje MRSZ pred Sudstvom Kosova ,u saradnji sa  Ministarstvom za  Pravdu ,o rešavanju sporova u korist ovog  Ministarstva.

6.Rešavanje imovinsko pravnih sporova i drugih zakonskih  nesporazuma u  korist MRSZ.

7.Uska saradnja sa Izvršnom Agencijom Inspektorata  Rada,departmentima i  institucijama MRSZ koji su zaduženi za  sprovodjenje zakona i  podzakonskih akata MRSZ.

8.Saradnja sa institucijama centralnog i lokalnog nivoa za  pravilno i  efikasno sprovodjenje zakona i podzakonskih akata iz  delokruga MRSZ i  ostalih primenljivih zakona koji se nadovezuju sa  politikama  zapošljavanja i socijalne zaštite.

9.Zakonska podrška za službenike i organizacione jedinice  MRSZ,naročito  na interpretaciji i komentiranju zakonskih odredaba,za  njihovo pravilno i  efikasno sprovodjenje.

10.Stvaranje tačaka kontakta sa odgovornim mehanizmima na  nivou zemlje  za nadzor nad sprovodjenjem zakona.

11.Identificiranje podzakonskih akata i odredjivanje  subjekata za  njihovu izradu u pravcu pravilnog I efikasnog sprovodjenja  primarnog  zakonodavstva.

12.Izrada i priprema ostalih akata i raznih materijala koje  zahtevaju  Direktor Departmenta i Stalni Sekretar MRSZ.