Publikacije
Odeljenja › Odeljenje Za Rad i Zapošljavanje
Delokrug Departmana Rada i Zapošlavanja     

Deparman Rada i Zapošlavanja preko svojih istitucija odgovoran je za:

• Formulisanje strateških i sektorskih dokumenta iz oblasti rada, zapošlavanja i osbosobljavanja,

• Dizajnira politike zapošlavanja i osobobljavanja na nivou Ministartstva Rada i Socijalne zaštite,

• Dizajnira programe,projekte,razvija monitoriše,procenjuje, nadzira i realizuje politike zapošlavanja i osposobljavanja preko svojih institucija, bez nikakve diskriminacije,

• Ostvaruje strategije zapošlavanja i odobrenih osposobljavanja od strane viših nadležnih organa preko javnih službi zapošlavanja i osposobljavanja na nivou Kosova,

• Obezbedjuje i pruža pomoč, stručne i tehničke savete i monitoriše divizije u vezi implentacije politika zapošlavanja i osposobljavanja na nivou Kosova ,

• Podstiče saradnju unutar i van Kosova na razvoju politika zapošlavanja i osposobljavanja,

• Pruža podršku na realizaciji godišnjih, mesečnih i nedeljnih planova i programa na nivou zapošlavanja i obučavanja, kako bih se uspešno ispunili utvrdjeni zadaci,

• Pruža i obezbedjuje da pružene usluge budu moguča na celoj teritoriji Kosova bez nikakve razlike ,

• Angažira se da bude puna i efektivna saradnje izmedju svih faktora/činilaca na koje se odnose oblasti zapošlavanja i osposobljavanja,

• Podstiče i razvija saradnju sa preduzečima koja imaju uticaj u razvoju tržišta rada na nivou Kosova i van nje,

• Održava redov kontakte sa donatorima i usko saradjuje za izradu i realizaciju projekata iz oblasti rada i zapošlavanja ;

• Podstiče i razvija pravilnu saradnju sa socijalnim partnerima u vezi odredjenoe oblasti na osnovu zakonskih akata na snazi, zapošlavanja i stručnih osposobljavanja,

• Kontroliše i prati rad divizije rada i zapošlavanja i divizije za stručna osposobljavanja i pruža podršku i stručne savete na realizaciji zadataka i njihovih funkcija na nivou Kosova ,

• Čini  predloge i preporuke za ponovan  pregled, izmenu, povremeno reosveženje politika zapošlavanja i osposobljavanja,

• Izrdjuje i predlaže budjet na nivou Departmana Rada i Zapošlavanja,

• Planira potrebe za ljudske iresurse i čini rekrutovanje osoblja na nivou    Departmana Rada i Zapošlavanja.