Publikacije
Odeljenja › Departament za Socijalne Politike i Porodicu
Departman Socijalne Zaštite

Delokrug Departmana Socijalne Zaštite       DSZ-se rukovodi od strane direktora, koji je istovremeno  član visoke upravne    ekipe MRSZ-a i odgovoran je za:

• Razzvo i promovisanje socijalnih poltika za Kosovo, kao i za sprovodjenje relevatnog zakonodavstva;

• Strateško planiranje za sve odgovarajuče jedinice unutar DSZ-a, dobuhvatajuči i upravljanje CSR-a, institucija za privremeni smeštaj i 24 časovni smeštaj i dr;

• Menadjiranje budjeta DSZ-a kao i njegovo koriščenje na razvoju infraskture za institucije, koja su pod juridikcijom DSZ-a;

• Implementaciju, razvoj i administriranje raznih fondova od strane donatora, aktuelno program Snvetske Banke, DFID-a , UNICEF-a i dr.;

• U okviru Svetske Banke i DFID-a  upravljanje sprovodjenje projekta  STAKES-a  i Konsultativne Helsinske Grupe (dugoročni program );

• U okviru programa UNICEF-a  menadjiranje implementacijedonacije za stvaranje nove baze podataka za socijalne službe/usluge, odnosno za CSR-e;

• Pruža upustva i savete za razne multidisciplinarne ekipe;

• Odigrava ključnu ulogu ili rokovodeču u dijalogu za socijalne poltike sa socijalnim partnerima, NVO-e, kao i sa drugim agencijama kada se zahteva;

*Pruža političke savete Kabinetu Ministra i Vladi Kosova, kada se to zahteva;

• Ohrabruje razvoj iniciativa i aktivnosti zajednice na kojoj se odnose socitjalna pitanja;

•Odgovaoran je za publikovanje analiza i studija koja se izrade/stvaraju u DSZ-uka socijalna poltikas i socijalne usluge/službe;

* Stvara dobre odnose kao i sa komtecijom koordinira saradnju sa drugim departmanima unutar MRSZ-a, u vezi pitanja koja imaju relaciju sa socijalnom zaštitom ;

• Bliže savetuje relevatne učesnike i predlaže procedure za povečanje efikasnosti departmana i jedinica u okviru DSZ-a.Delokrug Instituta za Socijalnu Politiku

ISP-e  postoji u okviru MRSZ-a i ima statutarnu i zakonsku odgovornost da:

• Promoviše i da održi znanje, veštine i stručne standarde u  oblasti socijalnih i porodičnih usluga kao i da registruje/upiše i licencira stručnjake koji rade u ovoj oblasti;

• Da razvija i promoviše jedan etički kodeks za profesionalce u socijalnim službama/uslugama;

• Obavlja usluge trejniranja i savetovanja za stručnjake;

• Bavi se i sa istraživanjima socijalnih problema sa posebnim intersom za MRSZ i objavljuje publikacije;

• ISP-e pruža savete, mentorisanja, trejniranja za CSR-e i za druge nevladine institucije koja se bave sa socijalnom zaštitom;

• ISP izradi formulaciju standarda za socijalnu zaštitu, prati/monitoriše njihov razvoj u okviru DSZa;

• ISP-e izradjuje projekte za istraživanja raznih socijalnih pojava i ostvarije to, bilo sam, bili zajednički sa NVO-e ili sa profesionalnim institucijama iz socijalne oblasti

• DISP-e , takodje rešava u drugom stepenu za žalbe gradjana, koja se odnose na socijalne usluge/službe;

• Institut za Socijalnu poltiku, putem predloga, utičed na popboljšanje socijalnih poltika, pružeči savete, pračenja, trejniranja/obučavanja i istraživanja.