Publikacije
Odeljenja › Departament za Evropske Integracije iKoordinisanje

Delokrug rada Departmana Nabavke

* Službenik nabavke, prema novom zakonu za javnu nabavku, bavi se sa davanjem ili potpisivanjem ugovora u skladu sa ZJN-e;
* Formira komisije za otvaranje i procenu ponuda;
* Prati, procenjuje rad, organizovanje i funkcionisanje sektora u okviru Departmana Nabavake;
* Pruža pomoč zvaniċnicima sektora divzije;
* Departman Nabavake razmatra i analizira podnošene zahteve od strane svih departmana u okviru MRSZ-a;
* Organizovanje workshopa vezano sa nabavkom roba i usluga.

Sektor Snabdevanja

* Odnosi se na snabdevanje sa raznim robama, uslugama i izgradnje koja se traže od strane MRSZ-a;
* Prvo treba da se razmatra i analizira zahtev, da se uradi istraživanje tržišta, kao za cene, takodje i za kvalitet;
* Da se obezbede srdstva za zahtev i ako ima sredstva na raspolaganje, poċinje proceduranabavke;
* Ako se podnose mnogo zahteva za jedan artikal, n.pr. komjuterska oprema, onda treba da se pripremi tenderrski dokumenat, kao i da publikuje u roku shodno pravilim ZJN-e;
* Službenik za prijem i inspekciju/kontrolu verifikuje nabavljenu robu, ako stvarno se poklapa sa otpremnicom i priprema priznanicu, koju namenjuje podnošenom zahtevu za tu robu od jednog departmana, gde treba da se potpiše podnosioc zahteva i dostavlja se kod predsedavajuċeg ili službenik nabavke za odobravanje isplate;
* Formura se i komisija za prijem renoviranih ili izgradjenih objekata u okviru Ministarstva, onako kako se predvidja u ZJN-e.

Sektor Kontrole i Inventarizacije Imovine


Sektor Kontrole i Inventarizacije Imovine vrši :
* monitoring inventara MRSZ-a;
* registrovanje imovine i inventarizaciju imovine koju poseduje MRSZ;
* postavljenje barkoda u inventaru;
* zaduženje-razduženje inventara iz kretanja svakog radnika unutar Ninistarstva;
* formiranje Komisije za odbacivanje totalno oštečenog inventara;
* formiranje Komisije za davanje inventara koji je još na koriščenje, kao poklon nekom udruženju;
* registrovanje inventara, čini pismeno i na elektronski naċin;
U svaka doba treba da ima pripremljeno stanje inventara, ako se zahteva iz nekog centra Ministarstva.

Sektor Posebnih Projekata

Civilni službenik/inðjinjer jeste odgovoran za planiranje, održavanje i razvoj MRSZ-a i infrasktrukture :

* Asistencija na planiranje aktivnosti javnih gradjevisnkih, popravnih i drugih radova, za celo Ministarstvo;
* Asistencija na pripremi dokumenata koja opisuju poslove, raspored i potrebna dokumenta za izvšavanje ovih poslova;
* Asistencija na procenjivanje tenderskih dokumenata i njihovoj pripremi za ugovor;
* Priprema dokumenata za tender gradjevinarstva;
* Sa jednom blizom koperacijom sa osobljem MRSZ-a, inðjinjer ċe analizitati repariranje/opravke i potrebe za investicije i menadjiraċe projekte renoviranja za Ministarstvo;
* Na zadatku, takodje biċe odgovoran za razvoj sistema obezbedjenja, ifraskture IT-a i moguċnosti ulaska u zgradi;
* Prati upotrebu opreme MRSZ-a, obezbedjuje potrebnu cenu za razvoj na osnovu operacionalnih zahteva, obuhvatajuċi i imovinu;
* Razvija planove za opravku opreme i projekte rekonstrukcije;
* Menadjira opravku i projekte renoviranja, u saradnji sa zvaniċnicima Svetske Banke, na osnovu pravila CFA-e i direktive Svetske Banke;
* Vrši merenje poslova za opravku kancelarija, objekata kao i predraċune za nove kapitalne izgradnje;
* Priprema raċune za koliċinu, ugovorna dokumenta za svaku stavku/poziciju i priprema dokumenat za isplatu, prema raċunu o obacvljenim poslovima;
* Prati neke projekte i istovremeno osigurava da visina projekta jeste razumna;
* Obavlja i druge zadatke , ako mu se odredjuju od strane ministartstva.