Publikacije
Odeljenja › Departament Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalid › Divizija za Realizaciju Prava
Divizija za Realizaciju Prava

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Realizaciju Prava su:

1.1. Pružanje podrške u postavljanju strateških prioriteta za kategorije rata; 

1.2. Razvoj i promovisanje politika u vezi sa penzijama i beneficijama za ratne kategorije;

1.3. Izrada i primena politika za ostvarivanje prava na penziju i beneficije;

1.4. Analiza podataka o socio-ekonomskoj poziciji korisnika penzija i beneficija;

1.5. Planiranje, organizovanje i koordinisanje toka isplata za korisnike penzijskih šema i beneficija;

1.6. Pomaže i učestvuje u radu operacionalizacije politika i sastavljanja strateških dokumenata; 

1.7. Staranje o upravljanju isplata iz šeme beneficija, u skladu sa odobrenim zakonima i nadležnostima departamenta;

1.8. Identifikacija zahteva za ostvarivanjeealizovanjem unapređenja usluga za korisnike ratnih kategorija;

1.9. Izrada i objavljivanje analiza i statistika iz polja politika penzija i beneficija za ratne kategorije;

1.10. Održavanje i ažuriranje baze podatka i informacija za ratne kategorije.

2. Rukovodilac Divizije za Realizaciju Prava izveštava Rukovodiocu Departamenta Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida.

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Realizaciju Prava je 3 (tri).