Publikacije
Odeljenja › Departament Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalid
Departman Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida      

Delokrug rada Departamana Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida i Porodica Civilnih Žrtava  (DPPBRI)e 


Departamana Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida i Porodica Civilnih Žrtava  (DPPBRI)e je osnovan sa Administrativnim Upustvom Br. 17/2004 za osnivanje i delokrug rada Departamana Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida i drugih osoba  koji su doprineli u ratu OVK-a.

Ovaj Departman počeo je sa radom 15.12.2005, čiji je opšti delokrug rada menadjiranje, koordiniranje, nadzor i administriranje penzija i beneficija kao i druga posebna prava za lica, koji su svojim angažovanjem, u bilo kojoj formi pomagali rat za slobodu Kosova , ili su se požrtvovali za ovo pitanje.Funksionje  – za efikasno administriranje i pravilnu podelu aktivnosti iz gorenavedenog delokruga rada, u okviru departmana funkcionišu dve divizije, šest sektora kao i 7 regionalnih kancelarija.

1. Divizija Šeme penzija i beneficija i

2. Divizija Isplata    

Zadaci i odgovornosti iz delogruga DPPBRI:

• Stvaranje  i razvoj aktivnih politika za bolju zaštitu/donbrobit ratnih invalida, porodica palih boraca i drugih osoba, koji su doprineli u poslednjem ratu.

• Institucionalna podrška za sve kategorije stanovništva koji su doprinelu u ratu OVK-a;

• Koordinacija poslova iz delokruga departmana, na relaciji sa vladinim i nevladinim mehanizmima koji su povezani sa ovom delatnošču;

• Administranje, kontrola, pračenje i menadjiranje ratnih penzija i drugih posbnih prava za porodice palih  boraca, ratnih invalida, veterana, žrtava kao i za porodice nestalih lica u ratu;

• Organizovanje poslova lekarskih komisija za odredjivanje i procenu stepena invalidnosti za invalide OVK-a i za civilne ratne invalide;

• Razmatranje i rešavanje predmeta u prvom stepenu i po žalbenoj proceduri u drugom stepenu;

• Istraživanje mogučnosti za obezbedjenje donacija u slučaju nedostatka budjetskih sredstava;

• Koordiniranje i saradnja sa drugim depertmanima MRSZ-a posebno sa DAP-om;

• Koordinacija radnji sa lokalnim vlastima  što se tiče zbrinjavanja i zaštite/dobrobiti ratnih invalida, porodica palih boraca i drugih lica koji su doprineli u ratu OVK-a.