Publikacije
Odeljenja › Departament Penzija
Departman Penziske Administracije     

Delokrug Departmana Penziske Administracije Kosova 

DPAK-, u okviru svog delokruga rada, sprovodi i operacionalizira politike MRSZ-a iz oblastipenzija i beneficija naë teritorije  Kosova ;

• Planira, organizuje, upravlja i koordinira opšti programa penzija i beneficija preko divizija; šeme osnovnih penzija, penziske šeme PLOS-a i penzisko i invalidsko osiguranje prema medjunarodni konvencijama;

• odredjujeobjektivet, prednosti i izradjuje upustva za divizije ;

• vrši ponovni pregled i procenjuje dostignuča programia i politika na sprovodjenju peimenljivih zakona i pravilnika u vezi penzija i beneficija na Kosovu;

• Obezbedjuje nadzor i avnsiranje tehničke pomoči službi, stara se za sprovodjenje programskih šema za penzije na regionalnom i opštinskom nivou;

* opreracionalizira poltike i izradjuje dokementa sa strateškim značajem za Departman, odobrava standarde , procedure i preporuke za rad divizija ;

• Stara se da politike , pravilnici , preporuke, planprogrami rada Departmana budu u skladu sa sprovodljivim odlukama i nadležnostima;

• Planira i kontroliše budjet DPAK-a, odredjuje u obrazlaže budjetske zahteve za projekte  departmana  ;

• Spr5ovodi Pravilnik o Civilnoj Službi Kosova , potrebe , disciplinu, efikasnost u radu i dr) za osoblje DPAK-a;

• Uspostavlje kontakte sa domačim i medjunarodnim organizacijama, sa civilnom društvom, agencijama i sa institucijama od interesa za gradjane Kosova;

* koordinira poslove u vezi sprovodjenja medjunarodnih konvencija iz oblasti penzisko i invalidskog osiguranja;

• DPAK- izveštava na horizantalnom i vertilalnom nivou o njenom radu;

• Održava redovne sastanke sa strukturom Ministarstva,  Departmana i Vlade;

• U okviru svog delokruga rada procenjuje rad osoblja svog Departmana;

• Težnja Departmana PAK-a, u buduče, biče stvaranje jednog održivog sistema penzisko-invalidskih osiguranja, jert šeme koja su primenjena do sada bile su privremen i imali su za cilj da makar ublaže siromaštvo na  na Kosovu.