Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Primar

Minimize
tetor 24, 2014 09:26

LIGJI NR. 04/L-172


LIGJI NR. 04/L-172 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE TË LUFTËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE FAMILJARËVE TË TYRE

shtator 18, 2014 11:36

LIGJI NR. 04/L-131


 PËR SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI

shtator 18, 2014 10:44

LIGJI NR. 04/L -261


PËR VETERANËT E LUFTËS SË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:26

LIGJI NR. 04/L-205


PËR AGJENCINË E PUNËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:14

LIGJI NR. 04/L-161


PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

prill 03, 2014 15:06

LIGJI NR. 04/L-119


PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-200 PËR GREVAT

Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

Legjislacioni Sekondar

Minimize

PËR PROCEDURAT E LAJMËRIMIT, SUSPENDIMIN NGA PAGESA DHE KTHIMIN E MJETEVE NË RASTET E KEQPËRDORIMIT TË PENSIONEVE


PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMI TADMINISTRATIV NR.07/2014 PER RREGULLIMIN E PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TË KOMPENZIMIT PËR PUSHIMIN E LEHONISË TE PAGUAR NGA QEVERIA


PËR LICENCIMIN E OFRUESVE JO-PUBLIK TË SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT

PËR FINANCIMIN E AKTIVITETEVE TË KËSHILLIT PËR SHËRBIME SOCIALE DHE FAMILJARE (KPSHSF) DHE KOMPENSIMET E ANËTARËVE TË TIJ.


shtator 29, 2015 09:50

270-Udhezim admi.nr. 01-2015shtator 08, 2015 09:52

RREGULLORE (MPMS) NR. 02/2015


PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRKRAHJES FINANCIARE PËR SUBVENCIONE DHE GRANTE


qershor 23, 2015 10:30

RREGULLORE (MPMS) 01/2015


E PUNËS SË GRUPIT PUNUES PËR RISHIKIMIN E LISTËS SË FORMAVE TË RREZIKËSHME TË PUNËS SË FËMIJËVE

janar 16, 2015 15:41

RREGULLORE (MPMS) NR.05/2014


PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PËRDORIMIN E PAISJEVE TË PUNËS NË VENDIN E PUNËS


tetor 31, 2014 13:32

RREGULLORE (MPMS) NR. 04/2014


PËR KERKESAT MINIMALE TE SIGURISE DHE SHENDETIT NE VENDIN E PUNES

Page 4 of 18First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last