Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Primar

Minimize
janar 29, 2018 09:33

Rregullore (QRK) nr. 202015


Rregullore (QRK) nr. 202015 për të drejtat, përgjegjësitë, fushëveprimin, monitorimin e punës dhe raportet e ofruesve jo publik të shërbimeve të punësimit

tetor 24, 2014 09:26

LIGJI NR. 04/L-172


LIGJI NR. 04/L-172 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE TË LUFTËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE FAMILJARËVE TË TYRE

shtator 18, 2014 11:36

LIGJI NR. 04/L-131


 PËR SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI

shtator 18, 2014 10:44

LIGJI NR. 04/L -261


PËR VETERANËT E LUFTËS SË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:26

LIGJI NR. 04/L-205


PËR AGJENCINË E PUNËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:14

LIGJI NR. 04/L-161


PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

prill 03, 2014 15:06

LIGJI NR. 04/L-119


PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-200 PËR GREVAT
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

Legjislacioni Sekondar

Minimize

për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet lidhur me zhurmën në vendin e punës.


për mbrojtjen e të punësuarëve nga rreziqet lidhur me dridhjen në vendin e punës.


për formën dhe përmbajtjen e librezës zyrtare identifikuese si dhe nënyrat e mbajtjes së regjistrit për personat paraplegjik dhe tetraplegjik.


dhjetor 28, 2016 11:10

RREGULLORE (MPMS) NR. 06/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PUNËN ME PAJISJE ME EKRAN SHFAQËS

dhjetor 28, 2016 11:03

RREGULLORE (MPMS) NR. 05/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË TË PUNËMARRËSVE NË RISK NGA AMBIENTET SHPËRTHYESE

PËR RREGULLIMIN E STREHIMIT FAMILJAR NË KOSOVË

nëntor 23, 2016 10:04

RREGULLORE (MPMS) Nr. 04/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURIMIN E SHENJAVE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË

nëntor 23, 2016 09:56

RREGULLORE (MPMS) Nr. 03/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR MBROJTJEN E PUNËSUARËVE LIDHUR ME PUNËN E KRAHUT ME NGARKESA

nëntor 23, 2016 09:41

RREGULLORE (MPMS) Nr. 02/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PËRDORIMIN E PAJISJEVE PERSONALE MBROJTËSE NË VENDIN E PUNËS

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 12/2012 PËR PËRBËRJEN DHE FUNKSIONIMIN E PANELIT PËR VENDOSJEN E FËMIJËVE PA KUJDES PRINDËROR NË STREHIM FAMILJAR DHE ADOPTIM

Page 3 of 18First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last