Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Primar

Minimize
tetor 24, 2014 09:26

LIGJI NR. 04/L-172


LIGJI NR. 04/L-172 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE TË LUFTËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE FAMILJARËVE TË TYRE

shtator 18, 2014 11:36

LIGJI NR. 04/L-131


 PËR SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI

shtator 18, 2014 10:44

LIGJI NR. 04/L -261


PËR VETERANËT E LUFTËS SË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:26

LIGJI NR. 04/L-205


PËR AGJENCINË E PUNËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:14

LIGJI NR. 04/L-161


PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

prill 03, 2014 15:06

LIGJI NR. 04/L-119


PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-200 PËR GREVAT

Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

Legjislacioni Sekondar

Minimize
nëntor 23, 2016 09:41

RREGULLORE (MPMS) Nr. 02/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PËRDORIMIN E PAJISJEVE PERSONALE MBROJTËSE NË VENDIN E PUNËS

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 12/2012 PËR PËRBËRJEN DHE FUNKSIONIMIN E PANELIT PËR VENDOSJEN E FËMIJËVE PA KUJDES PRINDËROR NË STREHIM FAMILJAR DHE ADOPTIM

mars 04, 2016 09:21

RREGULLORE (MPMS) NR. 01/2016


PËR FUNKSIONIMIN DHE PUNËN NË STREHIMOREN PËR MBROJTJEN DHE REHABILITIMIN E VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT ME QENIE NJERËZORE, NË NIVEL TË MESËM DHE TË LARTË TË RREZIKSHMËRISË

janar 21, 2016 14:55

Rregullore (QRK) nr.14-2015


Rregullore (QRK) nr.14-2015 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

janar 21, 2016 14:52

Rregullore (QRK) nr.15-2015


Rregullore (QRK) nr.15-2015 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Inspektoriatin e Punës

janar 21, 2016 10:46

Rregullore (QRK) nr.13-2015


Rregullore (QRK) nr.13-2015 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Punësimit

PËR KATEGORIZIMIN E SHFRYTËZUESVE TË PENSIONIT KONTRIBUTPAGUES SIPAS STRUKTURËS KUALIFIKUESE DHE KOHËZGJATJES SË PAGESËS SË KONTIBUTEVE –STAZHIT PENSIONAL

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.01/2009 PËR THEMELIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ZYRËS SË KOMISIONEVE MJEKËSORE


PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE ANKIMIT NË SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI

PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE VLERËSIMIT PËR PENSIONIN E PAAFTËSISË SË PËRHERSHME

Page 3 of 18First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last