Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Primar

Minimize
janar 29, 2018 09:33

Rregullore (QRK) nr. 202015


Rregullore (QRK) nr. 202015 për të drejtat, përgjegjësitë, fushëveprimin, monitorimin e punës dhe raportet e ofruesve jo publik të shërbimeve të punësimit

tetor 24, 2014 09:26

LIGJI NR. 04/L-172


LIGJI NR. 04/L-172 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE TË LUFTËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE FAMILJARËVE TË TYRE

shtator 18, 2014 11:36

LIGJI NR. 04/L-131


 PËR SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI

shtator 18, 2014 10:44

LIGJI NR. 04/L -261


PËR VETERANËT E LUFTËS SË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:26

LIGJI NR. 04/L-205


PËR AGJENCINË E PUNËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:14

LIGJI NR. 04/L-161


PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

prill 03, 2014 15:06

LIGJI NR. 04/L-119


PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-200 PËR GREVAT
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

Legjislacioni Sekondar

Minimize
për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 02/2016 për rregullimin e strehimit familjar në Kosovë.

për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik

për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ nr.10/2012 për organizimin, fushëveprimin dhe funksionimin e Këshillit për Shërbime Sociale dhe Familjare

për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 16/2013 për caktimin e kushteve dhe kritereve për realizimin e ndihmave sociale për të huajt në Republikën e Kosovës.

për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 15/2012 për përllogaritjen e shumës mujore të ndihmës sociale.

për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr.08/2010 për procedurat administrative të kthimit të pagesave nga shfrytëzuesit e skemës së ndihmës sociale të fituara pa bazë ligjore.

për procedurat administrative për njohjen e të drejtës për pension invalidor të punës.

për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet lidhur me zhurmën në vendin e punës.


për mbrojtjen e të punësuarëve nga rreziqet lidhur me dridhjen në vendin e punës.


për formën dhe përmbajtjen e librezës zyrtare identifikuese si dhe nënyrat e mbajtjes së regjistrit për personat paraplegjik dhe tetraplegjik.


Page 2 of 18First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last