Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Primar

Minimize
janar 29, 2018 09:33

Rregullore (QRK) nr. 202015


Rregullore (QRK) nr. 202015 për të drejtat, përgjegjësitë, fushëveprimin, monitorimin e punës dhe raportet e ofruesve jo publik të shërbimeve të punësimit

tetor 24, 2014 09:26

LIGJI NR. 04/L-172


LIGJI NR. 04/L-172 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE TË LUFTËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE FAMILJARËVE TË TYRE

shtator 18, 2014 11:36

LIGJI NR. 04/L-131


 PËR SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI

shtator 18, 2014 10:44

LIGJI NR. 04/L -261


PËR VETERANËT E LUFTËS SË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:26

LIGJI NR. 04/L-205


PËR AGJENCINË E PUNËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:14

LIGJI NR. 04/L-161


PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

prill 03, 2014 15:06

LIGJI NR. 04/L-119


PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-200 PËR GREVAT
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

Legjislacioni Sekondar

Minimize
dhjetor 13, 2017 09:49

Rregullore (MPMS) nr. 05/2017


për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjik në punë.

dhjetor 05, 2017 11:15

Rregullore (MPMS) nr. 04/2017


për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë.

dhjetor 05, 2017 11:11

Rregullore (MPMS) nr. 03/2017


për parandalimin e lëndimeve nga mjetet e mprehta në vendin e punës pran sektorit të kujdesit shëndetësor dhe spitalor.

për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 02/2016 për rregullimin e strehimit familjar në Kosovë.

për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik

për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ nr.10/2012 për organizimin, fushëveprimin dhe funksionimin e Këshillit për Shërbime Sociale dhe Familjare

për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 16/2013 për caktimin e kushteve dhe kritereve për realizimin e ndihmave sociale për të huajt në Republikën e Kosovës.

për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 15/2012 për përllogaritjen e shumës mujore të ndihmës sociale.

për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr.08/2010 për procedurat administrative të kthimit të pagesave nga shfrytëzuesit e skemës së ndihmës sociale të fituara pa bazë ligjore.

për procedurat administrative për njohjen e të drejtës për pension invalidor të punës.

Page 2 of 18First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last