Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Sekondar

Minimize
për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 16/2013 për caktimin e kushteve dhe kritereve për realizimin e ndihmave sociale për të huajt në Republikën e Kosovës.

për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 15/2012 për përllogaritjen e shumës mujore të ndihmës sociale.

për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr.08/2010 për procedurat administrative të kthimit të pagesave nga shfrytëzuesit e skemës së ndihmës sociale të fituara pa bazë ligjore.

për procedurat administrative për njohjen e të drejtës për pension invalidor të punës.

për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet lidhur me zhurmën në vendin e punës.


për mbrojtjen e të punësuarëve nga rreziqet lidhur me dridhjen në vendin e punës.


për formën dhe përmbajtjen e librezës zyrtare identifikuese si dhe nënyrat e mbajtjes së regjistrit për personat paraplegjik dhe tetraplegjik.


dhjetor 28, 2016 11:10

RREGULLORE (MPMS) NR. 06/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PUNËN ME PAJISJE ME EKRAN SHFAQËS

dhjetor 28, 2016 11:03

RREGULLORE (MPMS) NR. 05/2016


PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË TË PUNËMARRËSVE NË RISK NGA AMBIENTET SHPËRTHYESE

PËR RREGULLIMIN E STREHIMIT FAMILJAR NË KOSOVË

Page 1 of 17First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last