Linqe › Legjislacioni › Legjislacioni admin

Legjislacioni

Minimize

për formën dhe përmbajtjen e librezës zyrtare identifikuese si dhe nënyrat e mbajtjes së regjistrit për personat paraplegjik dhe tetraplegjik.


RREGULLORE (MPMS) NR. 06/2016

dhjetor 28, 2016 11:10

PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PUNËN ME PAJISJE ME EKRAN SHFAQËS

RREGULLORE (MPMS) NR. 05/2016

dhjetor 28, 2016 11:03

PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË TË PUNËMARRËSVE NË RISK NGA AMBIENTET SHPËRTHYESE


PËR RREGULLIMIN E STREHIMIT FAMILJAR NË KOSOVË

RREGULLORE (MPMS) Nr. 04/2016

nëntor 23, 2016 10:04

PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURIMIN E SHENJAVE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË

RREGULLORE (MPMS) Nr. 03/2016

nëntor 23, 2016 09:56

PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR MBROJTJEN E PUNËSUARËVE LIDHUR ME PUNËN E KRAHUT ME NGARKESA

RREGULLORE (MPMS) Nr. 02/2016

nëntor 23, 2016 09:41

PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PËRDORIMIN E PAJISJEVE PERSONALE MBROJTËSE NË VENDIN E PUNËS


PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 12/2012 PËR PËRBËRJEN DHE FUNKSIONIMIN E PANELIT PËR VENDOSJEN E FËMIJËVE PA KUJDES PRINDËROR NË STREHIM FAMILJAR DHE ADOPTIM

RREGULLORE (MPMS) NR. 01/2016

mars 04, 2016 09:21

PËR FUNKSIONIMIN DHE PUNËN NË STREHIMOREN PËR MBROJTJEN DHE REHABILITIMIN E VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT ME QENIE NJERËZORE, NË NIVEL TË MESËM DHE TË LARTË TË RREZIKSHMËRISË

Rregullore (QRK) nr.14-2015

janar 21, 2016 14:55

Rregullore (QRK) nr.14-2015 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Page 3 of 21First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Enter Title

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content