Linqe › Legjislacioni › Legjislacioni admin

Legjislacioni

MinimizeUdhëzimi Administrativ (MPMS) nr.11/2013, për procedurat e punës se komisionit mjekësore për aplikuesit për ndihem sociale në kategorinë e parë


Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr. 10/2013, për mbajtjen e evidencave të posaçme për vendet e lira të punës për shtetasit e huaj dhe shtetasit kosovar, të cilët me ndërmjetësimin e zyrave të punësimit punojnë jashtë vendi.


Udhëzimin Administrativ (MPMS) nr.09/2013, për kriteret dhe procedurën e përcaktimit të pagës minimale në Republikën e Kosovës.


Udhëzimin Administrativ (MPMS) nr.08 /2013, për trajnimi e fëmijëve kryerës të veprave penale pa përgjegjësi penale dhe atyre me sjellje asociale.


Udhëzimin Administrativ Nr. 07/2013, për njohjen e te drejtës në stazh të punës për ish të dënuarit dhe të burgosurit politik.

Page 3 of 16First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Enter Title

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content