Linqe › Legjislacioni › Legjislacioni admin

Legjislacioni

Minimize

Rregullore (QRK) nr.14-2015

janar 21, 2016 14:55

Rregullore (QRK) nr.14-2015 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Rregullore (QRK) nr.15-2015

janar 21, 2016 14:52

Rregullore (QRK) nr.15-2015 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Inspektoriatin e Punës

Rregullore (QRK) nr.13-2015

janar 21, 2016 10:46

Rregullore (QRK) nr.13-2015 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Punësimit


PËR KATEGORIZIMIN E SHFRYTËZUESVE TË PENSIONIT KONTRIBUTPAGUES SIPAS STRUKTURËS KUALIFIKUESE DHE KOHËZGJATJES SË PAGESËS SË KONTIBUTEVE –STAZHIT PENSIONAL


PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.01/2009 PËR THEMELIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ZYRËS SË KOMISIONEVE MJEKËSOREPËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE ANKIMIT NË SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI


PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE VLERËSIMIT PËR PENSIONIN E PAAFTËSISË SË PËRHERSHME


PËR PROCEDURAT E LAJMËRIMIT, SUSPENDIMIN NGA PAGESA DHE KTHIMIN E MJETEVE NË RASTET E KEQPËRDORIMIT TË PENSIONEVEPËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMI TADMINISTRATIV NR.07/2014 PER RREGULLIMIN E PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TË KOMPENZIMIT PËR PUSHIMIN E LEHONISË TE PAGUAR NGA QEVERIAPËR LICENCIMIN E OFRUESVE JO-PUBLIK TË SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT

Page 3 of 20First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Enter Title

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content