Linqe › Legjislacioni › Legjislacioni admin

Legjislacioni

Minimize

PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE ANKIMIT NË SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI


PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE VLERËSIMIT PËR PENSIONIN E PAAFTËSISË SË PËRHERSHME


PËR PROCEDURAT E LAJMËRIMIT, SUSPENDIMIN NGA PAGESA DHE KTHIMIN E MJETEVE NË RASTET E KEQPËRDORIMIT TË PENSIONEVEPËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMI TADMINISTRATIV NR.07/2014 PER RREGULLIMIN E PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE TË KOMPENZIMIT PËR PUSHIMIN E LEHONISË TE PAGUAR NGA QEVERIAPËR LICENCIMIN E OFRUESVE JO-PUBLIK TË SHËRBIMEVE TË PUNËSIMIT


PËR FINANCIMIN E AKTIVITETEVE TË KËSHILLIT PËR SHËRBIME SOCIALE DHE FAMILJARE (KPSHSF) DHE KOMPENSIMET E ANËTARËVE TË TIJ.


270-Udhezim admi.nr. 01-2015

shtator 29, 2015 09:50


RREGULLORE (MPMS) NR. 02/2015

shtator 08, 2015 09:52

PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E PËRKRAHJES FINANCIARE PËR SUBVENCIONE DHE GRANTE


RREGULLORE (MPMS) 01/2015

qershor 23, 2015 10:30

E PUNËS SË GRUPIT PUNUES PËR RISHIKIMIN E LISTËS SË FORMAVE TË RREZIKËSHME TË PUNËS SË FËMIJËVE

RREGULLORE (MPMS) NR.05/2014

janar 16, 2015 15:41

PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PËRDORIMIN E PAISJEVE TË PUNËS NË VENDIN E PUNËS

Page 3 of 19First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Enter Title

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content