Linqe › Legjislacioni › Legjislacioni admin

Legjislacioni

Minimize

për procedurat administrative për njohjen e të drejtës për pension invalidor të punës.


për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet lidhur me zhurmën në vendin e punës.për mbrojtjen e të punësuarëve nga rreziqet lidhur me dridhjen në vendin e punës.për formën dhe përmbajtjen e librezës zyrtare identifikuese si dhe nënyrat e mbajtjes së regjistrit për personat paraplegjik dhe tetraplegjik.


RREGULLORE (MPMS) NR. 06/2016

dhjetor 28, 2016 11:10

PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PUNËN ME PAJISJE ME EKRAN SHFAQËS

RREGULLORE (MPMS) NR. 05/2016

dhjetor 28, 2016 11:03

PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË TË PUNËMARRËSVE NË RISK NGA AMBIENTET SHPËRTHYESE


PËR RREGULLIMIN E STREHIMIT FAMILJAR NË KOSOVË

RREGULLORE (MPMS) Nr. 04/2016

nëntor 23, 2016 10:04

PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURIMIN E SHENJAVE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË

RREGULLORE (MPMS) Nr. 03/2016

nëntor 23, 2016 09:56

PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR MBROJTJEN E PUNËSUARËVE LIDHUR ME PUNËN E KRAHUT ME NGARKESA

RREGULLORE (MPMS) Nr. 02/2016

nëntor 23, 2016 09:41

PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PËRDORIMIN E PAJISJEVE PERSONALE MBROJTËSE NË VENDIN E PUNËS

Page 3 of 21First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Enter Title

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content