Linqe › Legjislacioni › Legjislacioni admin

Legjislacioni

Minimize

për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 16/2013 për caktimin e kushteve dhe kritereve për realizimin e ndihmave sociale për të huajt në Republikën e Kosovës.


për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 15/2012 për përllogaritjen e shumës mujore të ndihmës sociale.


për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr.08/2010 për procedurat administrative të kthimit të pagesave nga shfrytëzuesit e skemës së ndihmës sociale të fituara pa bazë ligjore.


për procedurat administrative për njohjen e të drejtës për pension invalidor të punës.


për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet lidhur me zhurmën në vendin e punës.për mbrojtjen e të punësuarëve nga rreziqet lidhur me dridhjen në vendin e punës.për formën dhe përmbajtjen e librezës zyrtare identifikuese si dhe nënyrat e mbajtjes së regjistrit për personat paraplegjik dhe tetraplegjik.


RREGULLORE (MPMS) NR. 06/2016

dhjetor 28, 2016 11:10

PËR KËRKESAT MINIMALE TË SIGURISË DHE SHËNDETIT PËR PUNËN ME PAJISJE ME EKRAN SHFAQËS

RREGULLORE (MPMS) NR. 05/2016

dhjetor 28, 2016 11:03

PËR KËRKESAT MINIMALE PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË TË PUNËMARRËSVE NË RISK NGA AMBIENTET SHPËRTHYESE


PËR RREGULLIMIN E STREHIMIT FAMILJAR NË KOSOVË

Page 1 of 19First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Enter Title

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content