Linqe › Legjislacioni › Legjislacioni admin

Legjislacioni

Minimize

Rregullore (MPMS) nr. 07/2017

dhjetor 13, 2017 09:58

për mbrojtjen e të punësuarëve nga rreziqet e lidhura me ekspozimin ndaj azbestit në punë.

Rregullore (MPMS) nr. 06/2017

dhjetor 13, 2017 09:53

për kriteret minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendndërtimet të parakohshme apo mobile

Rregullore (MPMS) nr. 05/2017

dhjetor 13, 2017 09:49

për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjik në punë.

Rregullore (MPMS) nr. 04/2017

dhjetor 05, 2017 11:15

për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë.

Rregullore (MPMS) nr. 03/2017

dhjetor 05, 2017 11:11

për parandalimin e lëndimeve nga mjetet e mprehta në vendin e punës pran sektorit të kujdesit shëndetësor dhe spitalor.


për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 02/2016 për rregullimin e strehimit familjar në Kosovë.


për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik


për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ nr.10/2012 për organizimin, fushëveprimin dhe funksionimin e Këshillit për Shërbime Sociale dhe Familjare


për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 16/2013 për caktimin e kushteve dhe kritereve për realizimin e ndihmave sociale për të huajt në Republikën e Kosovës.


për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 15/2012 për përllogaritjen e shumës mujore të ndihmës sociale.

Page 1 of 20First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Enter Title

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content