Linqe › Legjislacioni › Legjislacioni admin

Legjislacioni

Minimize

për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 03/2015 për licencimin e ofruesëve jo publik të shërbimeve të punësimit


për rregullimin e procedurave administrative të kompenzimit për pushimin e lehonisë të paguar nga Qeveria

Rregullore (MPMS) nr. 01/2018

mars 07, 2018 09:45

për masat aktive të tregut të punës

Rregullore (QRK) nr. 202015

janar 29, 2018 09:33

Rregullore (QRK) nr. 202015 për të drejtat, përgjegjësitë, fushëveprimin, monitorimin e punës dhe raportet e ofruesve jo publik të shërbimeve të punësimit


për caktimin e pagës minimale në Republikën e Kosovës

Rregullore (MPMS) nr. 11/2017

dhjetor 29, 2017 12:13

për punën e depos së mallrave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.

Rregullore (MPMS) nr. 10/2017

dhjetor 28, 2017 14:36

për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit të të punësuarëve nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë

Rregullore (MPMS) nr. 09/2017

dhjetor 28, 2017 14:33

për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me rrezatimin optik në vendin e punës.

Rregullore (MPMS) nr. 08/2017

dhjetor 28, 2017 14:27

për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me fushat elektromagnetike në vendin e punës.

Rregullore (MPMS) nr. 07/2017

dhjetor 13, 2017 09:58

për mbrojtjen e të punësuarëve nga rreziqet e lidhura me ekspozimin ndaj azbestit në punë.

Page 1 of 21First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Enter Title

Minimize
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content