Publikimet
Departmentet › Departamenti për Politika Sociale dhe i Familjes › Divizioni për Politika Sociale
Divizioni për Politika Sociale 

1. Detyrat dhe përgjegjësit e Divizionit te Politikave Sociale,  janë :

1.1. Hulumtimi në fushën e shërbimeve sociale e familjare dhe efektin e skemave të pagesave sociale në reduktimin e varfërisë;

1.2. Hulumton dukruritë e ndryshme sociale dhe përgaditja e rekomandimeve në fushën e politikave sociale;

1.3. Koordinon aktivitetet me Agjencionin e  Statistikave të Kosovës ,për sigurimin e të dhënave dhe përpunimin e tyre ,të cilat përdoren për publikimin e raporteve hulumtuese;

1.4. Publikon doracakë për shërbimet që ofrohen nga MPMS-ja dhe  raporte për politika sociale;

1.5. Bashkëpunon  me strukturat profesionale vendore dhe të jashtme me qëllim të ngritjës të kualitetit të shërbimeve sociale dhe familjare;

1.6. Përmbledhja e të arriturat në fushën e politikave sociale dhe publikimi i tyre në ueb faqet e departamentit apo ministrisë.2. Udhëheqës i Divizionit te Politikave Sociale, raporton tek Udhëheqësi i Departamentit të Politikave Sociale dhe të Familjës.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin e Politikave Sociale, është dhjetë (10).