Departmentet › Departamenti për Politika Sociale dhe i Familjes › Divizioni për Ndihma Sociale

Divizioni për Ndihma Sociale

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Ndihma Sociale janë:

1.1. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave/strategjive për ndihma sociale;

1.2. Grumbullon, analizon dhe raporton mbi të dhënat mbi varfërinë në Kosovë, në bashkëpunim me institucionet tjera relevante;

1.3. Propozon, harton dhe siguron zbatimin  e legjislacionit për ndihma sociale;

1.4. Koordinon aktivitetet me institucionet relevante;

1.5. Monitoron procesin e pagesave nga skema e ndihmave sociale, dhe harton raporte të rregullta periodike;

1.6. Bashkëpunon me organizata jo-qeveritare për zhvillimin e aktiviteteve;

1.7. Mirëmban sistemin elektronik të të dhënave për aplikuesit për, dhe përfituesit nga, ndihmat sociale.

2. Udhëheqësi i Divizionit për Ndihma Sociale raporton tek Udhëheqësi i Departamentit për Politika Sociale dhe Familjare. 

3. Numri i të punësuarve në  Divizionin për Ndihma Sociale është njëmbëdhjetë (11).